Chrzest Święty

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: «Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie»”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1213]

ZGŁOSZENIE:
jak najszybciej od momentu urodzenia dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY ZGŁASZANIU:

a) akt urodzenia dziecka z USC
b) dane osobowe rodziców oraz rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, zawód, wyznanie, adres zamieszkania)
c) akt ślubu rodziców (jeżeli ślub odbył się poza naszą Parafią)
d) zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki/ojca chrzestnego (dotyczy chrzestnych jeżeli nie pochodzą z naszej Parafii)

UDZIELANIE CHRZTU ŚWIĘTEGO:

w każdą sobotę na Mszy świętej o godz. 18.00 lub w niedzielę na Mszy świętej o godz. 14.00

Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do «sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego», którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, «przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej»”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1285]

ZAPISY:
We wrześniu, na początku trzeciej klasy gimnazjum ostatecznie zamykana jest lista kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. Sakrament mogą przyjąć uczniowie ostatniej klasy gimnazjum oraz starsi.

PRZYGOTOWANIE:
Co miesiąc (lub częściej) odbywają się spotkania przygotowujące w kaplicy parafialnej. Kandydaci w trakcie całego roku są zobowiązani do wybrania swojego Patrona do Bierzmowania oraz kandydata na świadka.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią muszą w odpowiednim terminie dostarczyć świadectwo chrztu z parafii, w której ten sakrament otrzymali.

UDZIELANIE BIERZMOWANIA:
Bierzmowania udziela Biskup, w naszej Parafii zazwyczaj w kwietniu lub maju, po Świętach Wielkanocnych.

Eucharystia – I Komunia święta

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1322]

ZAPISY I WYMAGANE DOKUMENTY:
Rozpoczynają się we wrześniu. Dzieci, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią, muszą dostarczyć świadectwo chrztu z parafii, w której ten sakrament otrzymali.

Sakrament Pokuty i Pojednania

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1422]<

W DNI POWSZEDNIE:

a) codziennie 15 minut przed każdą Mszą świętą
b) w czwartek w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 18.30-19.30 (w wakacje nie ma Adoracji)

W NIEDZIELE:
15 minut przed każdą Mszą świętą oraz w czasie Eucharystii.

STAŁY DYŻUR SPOWIEDNICZY W GNIEŹNIE
a) Katedra – od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00 (w wakacje w godz. 13.30-15.30)
b) oo. Franciszkanie – od poniedziałku do soboty w godz. 16.00-18.00 oraz w czasie każdej Eucharystii (w wakacje w godz. 17.00-18.00)

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1499]

PRZYGOTOWANIE:
W domu chorego na stole należy przygotować: biały obrus, krzyż, świece, wodę święconą z kropidłem oraz watę. Namaszczenie Chorych może być połączone z udzieleniem Komunii świętej – należy pamiętać, że kapłan przybywa z Najświętszym Sakramentem. W przypadku, gdy odbywa się również spowiedź chorego, należy pozostawić go samego z kapłanem.

UDZIELANIE SAKRAMENTU:
a) I sobota miesiąca od godz. 8.30 (chorych, którzy nigdy wcześniej nie przyjmowali sakramentu w I sobotę należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej)
b) Dzień Chorego (w kaplicy parafialnej)
c) na wezwanie

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1601]

ZGŁOSZENIE:
Należy zgłosić najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Ślub, według prawa kanonicznego powinien odbywać się w jednej z parafii narzeczonych. Najlepiej kontaktować się bezpośrednio z Księdzem Proboszczem i umówić się z nim na spotkanie, gdyż tylko on zajmuje się przygotowaniami do ślubów.

FORMALNOŚCI:
Narzeczeni muszą odbyć trzy spotkania z Księdzem Proboszczem oraz sporządzić z nim Protokół Rozmów Kanonicznych. Następnie muszą dostarczyć do parafii zamieszkania oraz chrztu prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, a po miesiącu zapowiedzi te odebrać.

WYMAGANE DOKUMENTY:

a) w przypadku ślubu konkordatowego (ktorego skutki są zarówno cywilne, jak i kościelne) należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (data wystawienia zaświadczenia nie może przekroczyć trzech miesięcy od planowanej daty ślubu)
b) świadectwo chrztu świętego (w przypadku, gdy chrzest odbył się poza naszą parafią – przy odbiorze należy zaznaczyć, że świadectwo jest potrzebne do ślubu)
c) ostatnie świadectwo katechizacji (kserokopia świadectwa szkolnego, na którym uzyskano pozytywną ocenę z religii)
b) zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej

POZOSTAŁE:
Nupturienci, poza spotkaniami w Poradnictwie Rodzinnym (o czym dokładnie poinformuje Proboszcz czy są one konieczne, czy nie) muszą zadbać o odbycie dwóch spowiedzi – zaleca się na początku przygotowania do małżeństwa (po pierwszej wizycie u Proboszcza) i na tydzień lub dzień przed ślubem.

Pogrzeb katolicki

,,Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” (Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański)” [Katechizm Kościoła Katolickiego 1680]
Należy pamiętać, że pogrzeb nie jest sakramentem, ale jedynie obrzędem liturgicznym.

ZGŁOSZENIE:
Śmierć członka rodziny należy zgłosić jak najszybciej, najlepiej następnego dnia. W przypadku, gdy na zmarłym dokonywana jest sekcja zwłok, należy ze zgłoszeniem poczekać do czasu wydania zgody na pochówek.

WYMAGANE DOKUMENTY:
a) karta zgonu wydana przez szpital/lekarza lub świadectwo zgonu wydane przez USC
b) zaświadczenie o ostatnich sakramentach (jeżeli zmarły przyjął sakrament namaszczenia chorych w szpitalu)

Pogrzeb może odbyć się każdego dnia (unika się wyznaczania go w niedziele, jednak nie jest to zabronione). Przepisy liturgiczne zabraniają odprawiania Mszy pogrzebowych: w Triduum Paschalne, niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, w Wielki Czwartek oraz uroczystości nakazane.
MIEJSCE POCHÓWKU:
Pogrzeby w naszej Parafii odprawiane są na cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie. Ksiądz Proboszcz może wyrazić zgodę na pogrzeb poza parafią, na innym cmentarzu.